Louis Vuitton Boheme Run, 2006

Razzia poster: Louis Vuitton Boheme Run

Razzia

60 x 46 inches (152 x 117 cm)

Offset

Inventory #FRL22143

KEYWORDS:
france
automobiles
europe
2000s
gift ideas
large
horizontal
Art Deco
France
yellow
white
black