Louis Vuitton Boheme Run, 2006

Razzia poster: Louis Vuitton Boheme Run

Razzia

60 x 46 inches (152 x 117 cm)

Offset | Backed on linen

Inventory #FRL22143

KEYWORDS:
2000s
france
large
gift ideas
horizontal
automobiles
europe
Art Deco
France
yellow
white
black